دکتر قدرت الله نوروزی (شهردار اصفهان)

دکتر هوشنگ طالبی (رئیس دانشگاه اصفهان)

دکتر محمد عیدی (معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان)

حجه الاسلام حاج شیخ حسن مظاهری (رئیس دفتر رئیس حوزه علمیه اصفهان)

دکتر رسول رکنی زاده (معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان)

دکتر جعفر شانظری (معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان)

دکتر حسین کلباسی اشتری(هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی)
برگزارکننده:
خانه حکمت

دبیر علمی همایش:
دکتر علی کرباسی زاده (هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)

دبیر اجرایی همایش:
سعید محمدی (مدیر اجرایی خانه حکمت)

مسئول دبیرخانه همایش:
فریده کوهرنگ بهشتی
دکتر حامد ناجی (هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)

دکتر محسن محمدی فشارکی (هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان)

دکتر امیراحسان کرباسی زاده (هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان)

دکتر حسین کلباسی (هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر قاسم پورحسن (هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر اصغر منتظرالقائم (هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان)

حاج شیخ مجید هادی زاده (رئیس مرکز تخصصی حوزه علمیه اصفهان)