معرفی

درباره همایش دوم بیشتر بدانید.

.دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان در اسفندماه 1395 با حضور اساتید برتر حوزه فلسفه در اصفهان برگزار شد.