• همایش سوم مکتب فلسفی اصفهان

    سومین همایش مکتب فلسفی اصفهان در تیرماه 1400 با حضور اساتید برتر حوزه فلسفه در اصفهان برگزار خواهد شد.

  • همایش دوم مکتب فلسفی اصفهان

    دومین همایش مکتب فلسفی اصفهان در اسفندماه 1395 با حضور اساتید برتر حوزه فلسفه در اصفهان برگزار شد.

  • همایش سوم مکتب فلسفی اصفهان

    نخستین همایش مکتب فلسفی اصفهان در اسفندماه 1391 با حضور اساتید برتر حوزه فلسفه در اصفهان برگزار شد.